Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

3/22/2021 10:48:29 AM

 

194196198.JPG

 

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Hoàng

Điện thoại: 0916108777

- Phụ trách quản lý chỉ đạo chung, công tác tổ chức, cán bộ; công tác quản lý tài chính; điều hành, kiểm tra trên mọi hoạt động nhà trường.

- Phụ trách công tác đối ngoại của nhà trường và công tác phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài nhà trường, công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Phụ trách công tác xếp loại đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên

 

194157401.JPG

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thế Hùng

Điện thoại: 0985551176

Phụ trách quản lý chuyên môn; công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên; công tác pháp chế, giáo dục pháp luật, công tác tiếp dân; công tác khuyến học; công tác dạy thêm, học thêm trong nhà trường. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 

20210302_143004.jpg

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quốc Khánh

Điện thoại: 0915929757

Phụ trách công tác an ninh trường học; xây dựng, quản lý nền nếp trường học; phụ trách quản lý công tác hướng nghiệp – Dạy nghề, hoạt động GDNGLL; quản lý nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, khai thác ứng dụng CNTT trong nhà trường, phụ trách xây dựng trang Websitibe;

 

 

044081001802.JPG

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Anh Hùng

Điện thoại: 0972722600

Phụ trách quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; công tác Hội chữ thập đỏ; công tác xã hội hóa giáo dục; công tác khảo thí và kiểm định chất lượng; xây dựng phòng truyền thống nhà trường.

 

Các Tin đã đăng