kế hoạch nhà trường

Kế hoach CNTT năm học 2020 - 2021

5/30/2021 5:23:02 PM

Thực hiện kế hoạch liên ngành số 3438/KH-CA-SGDĐT ngày 31/12/2020 của Liên ngành Công an Tỉnh - Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc xây dựng “Trường học an toàn về ANTT” giai đoạn 2020-2025. Trường THPT Phan Bội Châu xây dựng kế hoạch xây dựng “Trường học an toàn về ANTT giai đoạn 2020-2025 với một số nội dung cụ thể như sau:

SỞ GD - ĐT QUẢNG BÌNH

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

 

 

 


Số: ........./KH- ANTT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       

 Tuyên Hoá, ngày     tháng  01  năm 2021

 

 

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng “Trường học an toàn về an ninh trật tự”

Giai đoạn 2020 - 2025

 

          Thực hiện kế hoạch liên ngành số 3438/KH-CA-SGDĐT ngày 31/12/2020 của Liên ngành Công an Tỉnh - Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc xây dựng “Trường học an toàn về ANTT” giai đoạn 2020-2025.

          Trường THPT Phan Bội Châu xây dựng kế hoạch xây dựng “Trường học an toàn về ANTT giai đoạn 2020-2025 với một số nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Xây dựng “Trường học an toàn về ANTT” nhằm tạo ra môi trường bình yên, đảm bảo các hoạt động bình thường trong nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện phong trào “Dạy tốt, học tốt”, góp phần đảm bảo ANTT chung.

          2. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của CB, GV, NV và học sinh trong công tác tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về ANTT;

          3. Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với Công an địa phương, đảm bảo sự thống nhất, thường xuyên, kịp thời, hiệu quả công tác xây dựng “Trường học an toàn về ANTT” và tổ chức thực hiện Hiến pháp, pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm được phân công;

          4. Thông qua triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học để huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và toàn dân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới;

II. NỘI DUNG

 1. Mục tiêu công tác xây dựng “Trường học an toàn về ANTT” giai đoạn 2020-2025.
  1.1. Chi bộ có Nghị quyết, Ban giám hiệu nhà trường có Kế hoạch về xây dựng “Trường học an toàn về ANTT”; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; có nội quy, quy chế bảo vệ nhà trường, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục học sinh; phòng, chống cháy, nổ và 100% CB, GV, NV và học sinh ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” gắn với các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào thi đua “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học và giáo dục;
  1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có kế hoạch phối hợp giữa nhà trường – chính quyền địa phương – phụ huynh học sinh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục học sinh. Tiếp tục phát triển các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự trong nhà trường, khu tập thể giáo viên;
   1.3. Không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, lập các hội, nhóm, tuyên truyền phát triển đạo, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật; không để xảy ra tội phạm và bạo lực học đường; không có CB, GV, NV và học sinh phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội; không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trong khu vực trường học;
  2. Tiếp tục phát triển mô hình Đội TNXK của Chi đoàn giáo viên, Đội cờ đỏ trong khối học sinh ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT nhà trường trong giai đoạn hiện nay;

1.5. Phấn đấu 100% tổ chuyên môn đạt danh hiệu “Tập thể tổ lao động tiên tiến” trở lên. Các tổ chức đạt vững mạnh trở lên. Phấn đấu nhà trường đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn về ANTT” năm học 2019-2020.

2. Nhiệm vụ, giải pháp

2.1. Tổ chức đa dạng các hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống cho  GV, NV và học sinh. Chú trọng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, các tai, tệ nạn xã hội; Luật ATGT, PCCC, cứu hộ cứu nạn; phát hiện tố giác tội phạm; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và những quy định của ngành GD&ĐT, nội quy, quy chế của nhà trường về công tác đảm bảo ANTT. Đồng thời đầu năm học tổ chức cho GV, NV và học sinh ký cam kết thực hiện công tác đảm bảo ANTT, chấp hành pháp luật, đăng ký nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình, Công an huyện Tuyên Hóa, Công an  xã Phong Hóa tập trung tuyên truyền giáo dục pháp luật cho GV, NV và học sinh ít nhất 5 buổi. Tự tổ chức tuyên truyền pháp luật 1 lần/1 tháng;

2.2. Tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức trong nhà trường, duy trì tổ chức hoạt động đội tự vệ trường, Ban ANTT trường học, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhà trường, nắm bắt nhanh mọi thông tin, tình hình để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc vi phạm ANTT. Tổ chức Đoàn TN tiếp tục duy trì mô hình “Lớp học tự quản”, mô hình “Chi đoàn không có tệ nạn xã hội”, nghiên cứu phát triển mới một số mô hình có thể mang lại hiệu quả, đồng thời tổ chức cho 100% Đoàn viên, Thanh niên các lớp đăng ký cam kết thực hiện có hiệu quả các mô hình;

2.3. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, Chính quyền địa phương, Công an các xã trên địa bàn có học sinh học tại trường, Công an huyện Tuyên Hóa trong việc phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, trật tự ATGT và ANTT trường học đảm bảo giữ gìn môi trường bình yên cho GV, NV, học sinh yên tâm giảng dạy và học tập. Phối hợp với công an xã Phong Hóa thực hiện tốt mô hình liên kết “Trường, xã an toàn về ANTT”;

2.4. Tăng cường công tác quản lý học sinh, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc vi phạm không để lây lan, lấy ngăn ngừa làm chính đồng thời kiên quyết xử lý kỷ luật những trường hợp cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông, học sinh điều khiển mô tô đến trường, gây rối đánh nhau gây mất ANTT trong và ngoài nhà trường;
2.5. Tổ chức đa dạng hoạt động NGLL, thông qua các hoạt động giáo dục chính khoá và ngoại khoá nhằm giúp GV, NV và học sinh có những kiến thức cơ bản và thiết thực, có thái độ đúng mực, có niềm tin và có hành vi, hoạt động chủ động nhằm bảo vệ ANTT trường học, phòng chống tai, tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn ma tuý, bảo đảm sự ổn định về an ninh trật tự, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng dạy và học văn hoá, góp phần quan trọng củng cố nền quốc phòng toàn dân và giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Tham gia tích cực, có hiệu quả các cuộc thi về ATGT;

2.6. Triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tại nhà trường đã được các bên thoả thuận ký kết, tích cực phối hợp có hiệu quả trong công tác phối hợp hành động phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, trật tự ATGT, ANTT trường học. Thực hiện tốt các chương trình hành động, các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp về thực hiện phong trào toàn dân tích cực bảo vệ an ninh Tổ quốc;

2.7. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm qua từng đợt triển khai, kịp thời xây dựng kế hoạch bổ sung hợp lý. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật kịp thời đúng người, đúng tội, đúng luật, đảm bảo công khai dân chủ. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban phổ biến giáo dục Pháp luật: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch, triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật tập trung cho GV, NV và học sinh thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, các buổi họp hội đồng, các tiết dạy của giáo viên giảng dạy GDCD...;

2. Công đoàn nhà trường: Tăng cường tuyên truyền trong GV, NV thực hiện nghiêm túc quy định của Ngành, của đơn vị, của Pháp luật. Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc chấp hành của CB, GV, NV trong đơn vị, có báo cáo số liệu hằng năm;

3. Ban an ninh trường học: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường triển khai các biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ, ANTT trong nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, công an địa phương trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, giáo dục học sinh. Thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, thông tin báo cáo với cơ quan chức năng các cấp về tình hình ANTT;

4. Đoàn TN: Thực hiện tốt công tác quản lý học sinh, thắt chặt kỷ luật, chỉ đạo việc duy trì và xây dựng các mô hình. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xử lý học sinh vi phạm;

5. Giáo viên chủ nhiệm các lớp: Phát huy vai trò, trách nhiệm đối với công tác được giao, tăng cường bám lớp, tìm hiểu kỹ đối tượng học sinh, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý học sinh vi phạm hoặc có nguy cơ vi phạm ANTT. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong nhà trường, với giáo viên bộ môn trong công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, cảm hoá học sinh;

6. Các tổ chức GV, NV trong nhà trường: Tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, cộng đồng trách nhiệm trong công tác đảm bảo ANTT trong nhà trường, đoàn kết, xây dựng các tổ chức và nhà trường trong sạch, vững mạnh, an toàn.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng “Trường học an toàn về ANTT” giai đoạn  2020-2025của Trường THPT Phan Bội Châu đề nghị các tổ chức, toàn thể GV, NV và học sinh căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc.

 

 Nơi nhận:

 • Lãnh đạo nhà trường;
 • Các tổ chức, tổ chuyên môn, GV, NV, HS;
 • Lưu VP.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Khánh

 

 

Các Tin đã đăng